Återrapportering från det sjunde mötet i öppna arbetsgruppen

Det var nu ett tag sedan jag kom hem från öppna arbetsgruppens sjunde möte om hållbara utvecklingsmål. Jag känner mig nöjd med veckan och det känns som att ambitionerna nu höjs för vad som ska komma att bli den nya utvecklingsagendan. Jag var i New York framför allt som representant för Major Group for Children and Youth (http://childrenyouth.org) den här gången, men behåller så klart kontakten med LSU och de nya FN-representanterna som just har tillträtt.

Tänkte att en lite övergripande sammanfattning av veckan och mitt deltagande passar in nu när de nya FN-representanterna snart kommer att presentera sig. Paulina (Nybratt Sandin) kommer ju att ta över processerna där jag slutar. Jag är övertygad om att hon kommer att göra ett grymt bra jobb!!

Nedan har jag sammanfattat översiktligt de fem dagarnas diskussioner på några sidor.

Det sjunde mötet hade temana hållbara städer och transport (två dagar), hållbara konsumtions- och produktionsmönster (inklusive kemikalier och avfall, en och en halv dag) och klimatförändringar och katastrofförebyggande (en och en halv dag). Deltagandet från Sveriges sida var tydligt, bland annat var både miljöambassadör Annika Markovic och Post-2015 ambassadör Anna Brandt var på plats. Sveriges drev bland annat frågan om att kemikalier borde ingå i de nya hållbarhetsmålen. Förutom ambassadörslunchen som jag nämnde i tidigare inlägg arrangerade Sverige också ett välbesökt sidoevenemang om kemikalier och så klart många bilateraler – det vill säga möten med andra länder, FN-organ och diskussioner.

MGCY

Öppna arbetsgruppens möten är fortfarande i den fasen som kallas ’stock taking’ (inventering) -där forskare, länderna och huvudgrupper uttalar sig om mötets teman. De två ordförandena, Marcharia Kamau från Kenya och Csaba Kőrösi från Ungern sammanfattar diskussionerna efter varje möte i korta dokument som kommer att ligga till grund för målen. Det nästa och åttonde mötet i öppna arbetsgruppen kommer att äga rum 3-7 februari med temana oceaner och hav, skog och biodiversitet; främja jämlikhet med social jämnlikhet inkluderat samt jämställdhet och kvinnors makt. Det kommer att vara det sista mötet i inventeringsprocessen innan arbetet blir mer av förhandling.

Mötena är vetenskapsbetonade och varje ämne inleds med en panel av experter från universitet och andra relevanta organisationer.  Sedan kommenterar länderna panelerna och kommer med egna uttalanden. Om det finns tid får FN-organen uttala sig och till slut de så kallade huvudgrupperna eller Major Groups. Jag var alltså på plats för Major Group for Children and Youth, men det finns även åtta andra Major Groups varav kvinnogruppen, icke-statliga organisationer (NGOs) och ursprungsbefolkningar brukar vara de som deltar mest (http://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups.html ). Dessutom inleds varje dag med en timmeslång session med Major Groups tillsammans med ordförandena Kamau och Kőrösi. Vi uttalade oss nästan två gånger varje dag. Ala våra uttalanden finns på: http://childrenyouth.org

De första två dagarna handlade alltså om hållbara städer och transporter. Under inledningen presenterades den utmaning världen står inför med enorm inflyttning till större städer inom de närmsta decennierna. Trenden kräver statliga ingripanden för att tillgodose behoven hos människorna som flyttar in och undvika växande slumområden. Många menade att utmaningen också ger en möjlighet till att ställa om till mer hållbara levnadssätt genom att bygga hållbara transporter städerna och se till att städerna tar ledningen i att ställa om till den hållbara eran.

När det gäller hållbara städer föreslog Nätverket för lösningar för hållbar utveckling (Sustainable Development Solutions Network, http://unsdsn.org/ )i sin rapport om nya utvecklingsmål att det ska vara ett eget hållbarhetsmål som handlar om städer. Nätverket består av världsledande forskare inom olika vetenskapsgrenar, bland andra ekonomen Jeffrey Sachs från Columbia University och Johan Rockström från Stockholm Resilience Centre. Personligen tror jag att det är en bra idé att fokusera på olikheterna mellan landsbygd och städer och då skulle ett mål om hållbara städer passa in. Det är dock viktigt att det blir tydligt vad målet betyder. I de åtta milleniemålen säger ju ofta namnet på målet vad det innebär – till exempel ”Minska barnadödligheten” och ”Stoppa spridningen av hiv och aids” (http://www.millenniemalen.nu/malen-2/ ). Vad innebär då ett stadsmål?

De flesta av världens utvecklingsländer ingår i gruppen G77 och Kina. De uttalade sig i diskussionen om städer att det är viktigt att fokus riktas på fattigdom i städerna och den miljard människor som lever i slumområden. Även EU lyfte slumområden och urban fattigdom. Många länder menade att tillgång till ekonomiskt överkomliga och hållbara transporter var viktigt. Brasilien och Nicaragua och några andra sa att vi borde se till världens ekologiska fotavtryck (http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_footprint).

Vår grupp, Major Group for Children and Youth, fick möjlighet att uttala oss tre gånger de första dagarna. I våra inlägg underströk vi ungas utsatthet i städer och rätten till rent dricksvatten, hälsa och utbildning, att inkludera städer och kommuner i implementerandet av utvecklingsagendan, att unga ska ha en tydlig del i och ha makt över genomförandet av agendan och att unga ska ha rätt till hållbar och billig kollektivtrafik. Vi lyfte också att det ska finnas tillgång till offentliga miljöer i städer och att det ska vara som mest fem minuters gångavstånd till en park (inklusive toalett). När det gällde transporter föreslog vi säkra och aktiva transporter med ett mål om andel av befolkningen som använder sig av aktiva transporter (det vill säga till exempel går eller cyklar) mer än 30 minuter per dag. Vidare underströk vi behovet av att minska andelen farliga kemikalier i våra drivmedel. Vi föreslog också ett mål om att öka den andel av befolkningen som använder kollektivtrafik och att den ska billig och inte uppgå till mer än fem procent av hushållsinkomsterna.

Onsdagen och torsdagen handlade om hållbara konsumtions- och produktionsmönster som är min grupps fokusområde. Under morgonen läste jag uttalandet från barn och unga. Vi underströk att hållbar konsumtion och produktion handlar om mer än märkning och frivilliga initiativ och att vårt ekologiska fotavtryck måste diskuteras. Vi betonade barn och ungas utsatthet och känslighet för kemikalier och att det krävs lagstiftning för att undvika den exploatering av våra kroppar genom kemikalier som nu pågår. Därför ska alla ämnen och produkter genomgå en process där deras påverkan på människor och miljö utreds. Vidare sa vi att den absoluta isär-kopplingen mellan BNP och utsläpp misslyckats och att även om det är politiskt tilltalande är det ovetenskapligt och isär-kopplingen en myt tills dess vi stoppar utvinningen av icke förnyelsebara naturtillgångar och förstörandet av biodiversiteten. Jag avslutade att säga att om diskussionen om hållbar konsumtion och produktion över huvud taget ska tas seriöst kräver vi att ekonomisk tillväxt i redan välbärgade områden måste ifrågasättas. Om isär-koppling ändå föreslås måste någon svara att det är praktiskt omöjligt om vi inte ifrågasätter mål som maximering av BNP och överkonsumtion. Talet finns i sin helhet här: http://childrenyouth.org/2014/01/08/statement-for-scp-in-open-working-group-7/ .

Senare betonade den inledande panelen att exponentiell tillväxt på en planet med begränsade resurser är fundamentalt utmanande och vädjade om förändringar av konsumtions- och produktionsmönster för att ställa om till hållbarhet. Bland annat föreslogs cirkulär ekonomi som en viktig del av en sådan omställning. Panelen lyfte också de risker som gifter innebär framförallt för kvinnor, barn och foster. Minskad arbetstid och omfördelning av resurser var andra ämnen som kom upp i de inledande samtalen.

G77 och Kina menade att hållbar konsumtion och produktion skulle vara ett genomgripande koncept med specifika handlingar för att minska farliga kemikalier och avfall. Det 10-åriga ramverket med program för hållbar konsumtion och produktion (10 YFP for SCP, den processen som jag deltar i) lyftes fram som ett verktyg i omställningen till hållbar utveckling. EU lyfte kemikalier som ett stort hot och sa att kemikaliehanteringen skördar fler dödsoffer än hiv/aids, tuberkulos och malaria. Flera länder lyfte koncepten överkonsumtion och ekologiskt fotavtryck och många tyckte att hållbar konsumtion och produktion ska vara ett eget mål. Sverige betonade i sitt uttalande att en sund kemikaliehantering är avgörande.

Under lunchen arrangerade Sverige tillsammans med Schweiz, UNEP och sekretariatet för Basel, Rotterdam och Stockholm-konventionerna som nämnt ett sidoevenemang om just kemikalier. En kunnig panel berättade om de fruktansvärda konsekvenser den ökade kemikalieanvändningen kan leda till och hur vi redan ser att många sjukdomar ökar. Under frågestunden lyfte jag barn och ungas utsatthet och känslighet när det gäller kemikalier och hur farliga kemikalier förs över direkt till spädbarn från kvinnors bröstmjölk. Werner Obermeyer från Världshälsoorganisationen instämde och berättade vidare om barns utsatthet.

De sista en och halv dagarna handlade det om klimatförändringarna och katastrofförebyggande. Ordförandena öppnade mötet med att säga att klimatförändringarna helt ändrar spelplanen. Under den inledande panelen föreslogs att klimatförändring ska nämnas i förtexten till målen för att ge skjuts åt UNFCCC-förhandlingarna (klimatkonventionen). Under mötet refererade många förutom till UNFCCC också till Climate Summit som kommer att äga rum i september 2014, http://www.un.org/climatechange/summit2014/ . Bolivia talade för utvecklingsländerna G77 och Kina och sa att länder måste levas upp till klimatavtalen. EU sa att klimatförändring borde inkluderas i flera av målen. Flera ö-nationer uttalade sig om att klimatförändringen för deras del handlar om liv eller död och därmed är kärnan i utvecklingen. Många nämnde behovet av en grön klimatfond som ska understödja omställningen i utvecklingsländer. För barn och unga pratade Kristin Palme från Sverige. Hon betonade betydelsen av utbildning för hållbar utveckling och att bygga motståndskraft, resiliens. Vi lyfte även fram rapporten ”Options for Integrating Climate Change Considerations into the Post-2015 Development Framework” som har skrivits av CAFOD, WWF och andra (finns här: http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&nr=2925&type=6&menu=1562&template=846 ). Kristin avslutade med en mening som gjorde starkt intryck i salen: “Finally, concerning the universal adoption of future frameworks, if any state fails to adhere to UNFCCC agreements, it should be equated to a state failing in “its  responsibility to protect (R2P)” its citizens, and considered an act of ecocide, a crime against humanity.” Alltså, om något land misslyckas med att leva upp till framtida klimatkonvention, ska det likställas med att staten misslyckas i sitt ansvar att skydda sina egna medborgare (ett koncept inom  FN http://en.wikipedia.org/wiki/Responsibility_to_protect ) och klassas som miljömord – ett brott mot mänskligheten.

Mötet avslutades med en diskussion om hur processerna ska tas vidare. Ordföranden Kőrösi sa att det blir allt tydligare att det behövs en systemsyn för att fortsätta. Han nämnde det 10-åriga ramverket och kemikalier. Några länder sa att de inte ville se ett klimatmål. Ordförandena presenterade två förslag om vägen framåt. Det första förslaget, A, innebär att en lista av mål, delmål och indikatorer presenteras och det andra förslaget, B, att de endast presenterar en sammanfattning av mötena. I dagarna har länderna precis enats om att ordförandena ska sätta samman ett förslag med mål, delmål och indikatorer som ska vara klart inför mötet i mars.

Processen med nya utvecklingsmål är i ett avgörande skede och förhandlingarna har egentligen knappt börjat. 2014 är ett avgörande år. Det känns därför fantastiskt roligt att lämna över stafettpinnen till Paulina.

Jag kommer eventuellt att fortsätta gästskriva här lite då och då eftersom jag fortsätter vara aktiv för MGCY internationellt. Mejla mig gärna! david@childrenyouth.org

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s