FN-förbundets ungdomsläger

Hej alla!

I slutet av maj besökte jag FN-förbundets ungdomssektions läger, som höll till i Härnösand. Där samlades ungdomar från hela Sverige som alla engagerar sig inom FN-förbundets ungdomsverksamhet, antingen genom en lokalförening eller genom sin gymnasieskola. Jag var där för att föreläsa och hålla en workshop kring temat kvinnors rättigheter, vilket är ett av de områden som jag valt att lägga mitt fokus på under post 2015-arbetet. Även om utveckling gällande kvinnors rättigheter har kommit en bit på vägen, så finns det ändå mycket kvar att jobba med. FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor från 1979 ger ett ramverk för att säkerställa lika rätt för kvinnor och män, och efter att den trädde i kraft två år senare så har den lyft fram regeringars skyldighet att i lagstiftning och praxis avskaffa alla former av diskriminering av kvinnor på grund av kön. För två år sedan hade 187 medlemsländer ratificerat konventionen, vilket motsvarade 90 procent av alla FN:s medlemsstater och även gjorde konventionen till den med näst flest ratifikationer kring mänskliga rättigheter, efter barnkonventionen.

Dock så har det varit väldigt problematiskt att en stor del utav medlemsländerna har reserverat sig mot delar av konventionen på ett sådant sätt som går emot själva syftet med konventionen. Problematiken har legat i hur detta hindrar skapandet och implementeringen av en minimi-nivå som alla länder har skyldighet att efterfölja, som skulle vara ett steg till att ge kvinnor och män lika stor möjlighet att åtnjuta de mänskliga rättigheterna. Konventionens implementering i de olika medlemsstaterna granskas sedan av CEDAW som är FN:s övervakningskommitté, dit länderna måste rapportera vart fjärde år kring hur de lever upp till konventionens artiklar utifrån ett administrativt, juridiskt och lagstiftningsmässigt perspektiv.

Under workshopen talade vi mycket om vad deltagarnas syn var på kvinnors rättigheter och ungdomsinflytande i post 2015-processen, och hade även en del dilemma-övningar kring vilka vägar som var bäst att gå för att uppnå ökad jämlikhet. Något som många tog upp var vikten av utbildning, och hur det kan vara ett väldigt effektivt medel för att skapa ett mer jämställt samhälle där människor har makten över sina egna liv. Alla utvecklingsmålen i post 2015-processen går mycket hand i hand, och just utbildning är en av de saker som går in mycket i alla delar utav utvecklingsmålen. Många av deltagarna talade om inkludering, ungdomsinflytande och om hur utbildning skapar förutsättningar för människor att ta makten över sitt eget liv.

Det var väldigt kul att få träffa så många engagerade personer, som alla brinner för frågorna de driver, och som verkligen delade med sig av sina tankar och erfarenheter. Många spännande diskussioner fördes, och det var intressant att höra om alla dessa frågor från ett nytt perspektiv!

/ Alexandra

UNg 15 dag2 (2) 011

Annonser

Global Citizenship Education

Hej alla!

Under förra veckan deltog jag i en workshop i Sydkorea som dels handlade om påverkansarbete, men även om ett utav UNESCO:s nya strategiska områden, Global Citizenship Education. Detta är ett koncept som kan delas upp i tre huvudsakliga dimensioner:

 • Kognitivt: För att förvärva kunskap, förståelse och kritiskt tänkande kring globala frågor och så kallad ”interconnectedness” och ömsesidigt beroende mellan olika länder.
 • Det socio-ekonomiska: Att ha en känsla av tillhörighet till en gemensam mänsklighet, dela värden och ansvar, dela empati, solidaritet och respekt för olikheter och mångfald.
 • Beteendet: Att agera ansvarsfullt på lokala, nationella och globala nivåer för en mer fredlig och hållbar värld.

Det är inom dessa tre kärndimensioner som Global Citizenship Education kan sättas in i ett sammanhang, och UNESCO arbetar just nu med att sprida dessa koncept och idéer.

 

Medarrangörer till workshopen var även APCEIU, Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding. Det hela var även en del utav The United Nations Secretary General’s “Global Education First Initiative, GEFI. Det lanserades redan i September 2012, och målet var att snabba på processen mot målen om ”utbildning för alla” samt de utbildningsrelaterade milleniemålen. Initiativet har hittills strävat mot följane:

 • Samla ihop ett brett spektrum av aktörer som tillsammans kan jobba mot milleniemålens slut.
 • Prioritera kvalitet, samt relevant och förändringsbar utbildning i framtagandet av nya sociala, politiska och utvecklingsmässiga agendor.
 • Generera tillräcklig finansiering för utbildning genom globalt påverkansarbete.

 

Överlag, så är GEFI’s tre huvudsakliga mål att varje barn ska få utbildning, att förbättra kvalitén på inlärning och att fostra globalt medborgarskap. Något som jag tycker är intressant är hur detta ska föras vidare framöver, nu när de nya målen kommer att ta vid. Fram till dess att de nya målen tar vid så strävar GEFI efter att:

 • Förespråka en bredare och mer ambitiös vision för utbildning i själva kärnan utav post 2015-agendan.
 • Bredda engagemang till globalt medborgarskap med fokus på lärande kring hållbar utveckling.
 • Förespråka att minska den finansiella ojämlikheten i utbildningsnivå, och jobba för att skapa finansiella medel för att skapa möjlighet till utbildning i konfliktdrabbade områden.

Här är ett citat som jag tycker förklarar målet på ett väldigt bra sätt:

“We have to keep the pressure on — because investing in education is the single best way to beat poverty, to drive growth, and to promote more inclusive and peaceful societies. There’s no better way, and that’s what this Initiative is about!” – Irina Bokova, UNESCO Director-General and Executive Secretary of the GEFI High-Level Steering Committee

 

Sammanfattningsvis så var denna workshop en väldigt rolig och bra möjlighet till att dels lära mig mer om påverkansarbete, men även till att utbyta tankar och erfarenheter med deltagare från hela världen. Något som var extra positivt enligt min mening var att det var väldigt få deltagare från Europa, vilket var bra med tanke på att det är en region som ofta är överrepresenterad i liknande sammanhang. Det var även otroligt givande att prata så mycket kring praktiska erfarenheter kring påverkansarbete, där alla hade sina egna personliga berättelser om hur de hade jobbat för att skapa opinion.

Så, nu slänger jag in lite bilder här så att det inte ska bli för mycket text!

Kort och gott så var detta en väldigt lärorik vecka, och ni får gärna höra av er till mig ifall ni har några frågor, tankar eller idéer. Min mailadress är alexandra.sjolin.falk@lsu.se.

/ Alexandra

16

 

Post 2015-agendan

31 januari

I fredags besökte vi ett seminarium om post 2015-agendan, anordnat av biståndsminister Isabella Lövin med Utrikesdepartementet och Regeringskansliet.

Många viktiga punkter avhandlades, och något som gladde mig var att det hela hade ett väldigt konkret upplägg. De nya utvecklingsmålen diskuterades bland deltagarna, och intressant var även att det var en stor blandning av människor bland åhörarna, i och med att tanken var att blanda näringsliv, politiker och representanter från civilsamhället.

I generalsekreterarens syntesrapport har det talats om ”The Road to Dignity by 2030”, och de senaste årens arbete har alltså mynnat ut i 17 mål och 169 delmål. De finansiella aspekterna av dessa kommer att diskuteras på en konferens i Addis Ababa i sommar, och målen ska sedan antas på UN Climate Summit i New York i september. Alla dessa mål är enligt min mening oerhört viktiga i och med att de, tillsammans med delmålen, är så pass konkreta och uppmanar till handling. Dock så är min största farhåga att vissa av dessa mål eller delmål sätts ihop och nedprioriteras, men detta var faktiskt en fråga som togs upp under seminariet, och i dagsläget var den allmänna uppfattningen att det inte fanns någon större risk för detta.

Den 17 övergripande målen är:

 1. Utrota all form av fattigdom
 2. Utrota hunger, säkerställa tillgång till mat och förbättrad nutrition, samt förespråka hållbart jordbruk
 3. Garantera ett hälsosamt liv och uppmuntra välmående för alla åldrar
 4. Garantera en inkluderade, rättvis utbildning av god kvalitet och uppmuntra möjligheter till livslångt lärande för alla
 5. Uppnå jämställdhet och ge alla kvinnor och flickor större självbestämmanderätt
 6. Garantera tillgång till och ett hållbart användande av vatten och sanitet för alla
 7. Garantera tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla
 8. Uppmuntra en fortsatt inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, fullt och produktivt arbete och anständiga jobb
 9. Bygga upp en hållbar infrastruktur, förespråka inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation
 10. Minska ojämlikhet inom och mellan länder
 11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 12. Garantera hållbara konsumtions- och produktionsmönster
 13. Vidta viktiga åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess inverkan (i linje med FN:s ramavtal om klimatförändringen med UNFCCC)
 14. Bevara och nyttja haven och marina resurser på hållbart vis
 15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald
 16. Uppmuntra fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillgodose tillgång till rättvisa för alla och bygga effektiva, ansvariga och inkluderande institutioner på alla nivåer
 17. Stödja verkställandet av hållbar utveckling i större utsträckning och återuppta det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Vidare så talades det om tvågradersmålet som ska vara uppnått inom 15 år, och om ett hållbart utvecklande av jordens livsåtmålande funktioner. Viktigt är även att detta arbete omfattar alla länder (både nationellt och internationellt), alla politikerområden samt alla aktörer (civilsamhället, näringsliv och regeringar).

En annan sak som är värt att notera är att två miljoner människor har konsulterats i processen där de nya målen har tagits fram, vilket verkligen pekar på att man denna gång har försökt skapa en så inkluderande process som möjligt. I den tidigare nämnda syntesrapporten finns 6 övergripande kategorier vilka är människor, natur, partnerskap, värdighet, välstånd och rättvisa. Jag tycker att detta verkligen vittnar om att man arbetat med att se sambandet mellan sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, vilket är otroligt viktigt. En hållbar utveckling måste bygga på alla dessa pelare, och uttrycket ”Leave no one behind” som har använts flitigt är något som vittnar om det.

Vad gäller den svenska regeringens prioriteringar, så har det talats om hållbarhet i dess tre dimensioner, och som det går att läsa mer om här. Bland annat inkluderar denna strategi jämställdhet, klimatarbete, samstämmighet samt sysselsättning och fackliga rättigheter. Det kan konstateras att klimat är centralt för utveckling, och utveckling är centralt för klimat. Vidare så talades det om en ”decent work agenda” och om att satsa på sociala trygghetssystem, i och med att den globala arbetskraften kommer öka under de kommande åren.

Därefter så följde en diskussion där många viktiga aspekter togs upp. Bland annat talades det om indikatorer på hur målen skulle kunna mätas, innovativa sätt till finansiering samt civilsamhällets möjligheter till att påverka den fortsatta processen. Delmålen kommer under året att ses över rent tekniskt, och i den processen är det viktigt att de inte ändras och tappar delar av sin slagkraft.

Sammanfattningsvis så var detta ett väldigt lärorikt tillfälle att få gräva ner sig djupare i post 2015-processen. Nästa steg handlar mycket om arbetet om finansieringen kring dessa mål, men intressant att notera är att 93 miljoner dollar globalt sett kommer gå till energiinvesteringar de kommande åren, oavsett om det är hållbar energi eller inte. Därmed finns en unik chans till att satsa på hållbara och innovativa alternativ redan från början, och att arbeta på alla plan för att styra dessa ekonomiska flöden i rätt riktning.

Jag ser fram emot att arbeta med denna process, och ni är mer än välkomna att höra av er till mig ifall ni vill veta mer om processen, eller bidra med era tankar och idéer kring ämnet!

/ Alexandra

Första inlägget

Januari

Hej! Det här är mitt första inlägg på den här bloggen, och jag tänkte därför passa på att berätta lite om mig och vad jag vill arbeta med under uppdragets gång. Det är ett mycket spännande år som ligger framför oss, och jag ser fram emot att jobba med er alla!

Jag heter Alexandra Sjölin Falk, är 21 år och kommer från Stockholm. Jag har varit aktiv inom lite olika organisationer, bl.a. Röda korsets ungdomsförbund, Grön ungdom och Svenska FN-förbundet.

Hållbar utveckling är något som alltid har intresserat mig från flera olika perspektiv, och att hållbar utveckling, global rättvisa, ekonomi och demokrati måste gå hand i hand. Vi har idag ett ekonomiskt system där de globala tillgångarna inte är jämnt fördelade, och för att kunna lösa dessa problem krävs ett ställningstagande och att vi verkligen ser helheten. Framgång mäts idag i BNP och ständig tillväxt, och kostnader som drabbar människor och ekosystem tas inte hänsyn till i dessa beräkningar. Detta gör systemet till ohållbart och, förutom de förluster som det innebär i global uppvärmning och mänskligt lidande, så kommer det även i det långa loppet leda till enorma ekonomiska kostnader som idag är svåra att förutspå.

Jag vill undersöka hur länder, organisationer och civilsamhället kan samarbeta inom dessa frågor utifrån ett perspektiv med fokus på post15-agendan. Det finns många olika aktörer som har en roll att spela, och det är även viktigt att inte NGO’s, samt länder som ibland har mindre inflytande i förhandlingar, glöms bort. Vi står inför en stor utmaning i och med att dagens resurser är ojämnt fördelade i världen, och i och med att länder utvecklas för att komma bort från fattigdom, finns även en chans att direkt satsa på hållbara alternativ. Detta är självklart en situation där länder måste stötta varandra, och skapa ett helhetstänk där man ser till allas gemensamma vinst sett från ett ekologiskt och hållbart perspektiv, snarare än till ett ekonomiskt vinstintresse som endast gynnar det egna landet.

Att arbeta med det här uppdraget innebär verkligen en otrolig möjlighet, och jag är mycket glad över att ha fått chansen att driva dessa frågor som ligger mig så varmt om hjärtat! Ifall ni skulle ha några tankar, idéer eller frågor så får ni gärna mejla mig på alexandra.sjolin.falk@lsu.se.

14

Utrikesdepartementet

Hej!

Förra terminen var jag på studiebesök på UD, enheten för multilateralt utvecklingssamarbete som kallas UD-MU.

Vi besökte FN-gruppen. Enheten har tre grupper till; bank, klimat och humanitära gruppen. Vissa länder har en byrå som behandlar alla FN-frågor men i Sverige är det utspritt på olika avdelningar. Till exempel är det avdelningen för Mänskliga rättigheter och traktaträtt på UD (UD-FMR) som har kontakt med delegationen i det tredje utskottet i FN:s Generalförsamling där jag var i höstas, som jobbar med sociala, kulturella och humanitära frågor. Enheten FN-gruppen har ansvarar b.la. för FN:s fonder, program och fackorgan, FN:s ekonomiska och sociala verksamhet, FN:s humanitära verksamhet och har en Världsbanksgrupp. Enheten arbetar för ökad biståndseffektivitet, post-2015 och stöd till FN-reformer.

Ann Måwe som höll i besöket gick igenom FN-systemet. Ett av huvudorganen, ECOSOC, skapades som en motvikt till säkerhetsrådet och bildades för att ge medlemsländerna mycket makt, det var idén men genom ECOSOC går det inte att påverka mycket i utvecklingsfrågor. Enheten fokuserar därför på FN:s fonder och program.

Sedan kom vi in på Generalförsamlingen! En vecka efter valet var det ministervecka och ministrar från hela världen flyger till FN-skrapan i NY. När de är där hölls två toppmöten, ett om klimat och ett möte om befolkningsfrågor. Det mötet, ICPD (International Conference on Population and Development) hölls första gången 1994 i Kairo och samlade delegater från 179 länder och producerade en handlingsplan med 243 rekommendationer med fokus på individens sexualitet och reproduktion. Dokumentet berörde ett vitt spektra av utvecklingsfrågor och var en grund till millenniemålsdeklarationen som skapades år 2000. Denna konferens berör alltså frågor som rör sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter vilket är en av Sveriges prioriteringar. Spännande men var var vi? Jo ministrarna! Efter deras vecka drar utskottsarbetet igång, enheten för multilateralt utvecklingssamarbete arbetar med det andra utskottet som arbetar med ekonomiska frågor. Jag passade på att fråga om resolutionerna som skapas har påverkan för budgetutskottet, tex om det tredje utskottet skapar en mycket stark resolution om flickors rättigheter, kommer programmen som arbetar med denna fråga prioriteras mer då och få en större del av budgeten? Nej sa Måwe, resolutionerna är normativa och är rekommendationer vilket betyder att de berättar hur länder borde bete sig men påverkar inte budgeten.

Sedan kom vi in på fackorganen! Kontakten med dessa är det inte UD som är ansvariga för utan respektive ansvarigt departement i den sakfrågan. FAO, Food and Agriculture Organization, har kontakt med landsbygdsdepermenentet, WHO World Health Organization med socialdepartementet, osv. Fackorganen är ej främst biståndsorgan utan är också normativa organisationer som arbetar med utvecklingen i Sverige och andra länder. Varje fackorgan har en egen ”generalförsamling” som utser sin ledning, däremot för programmen som UNDP är det FN:s Generalsekreterare som utser cheferna.

Det finns en nivå till. Det finns alltså huvudorgan, underorgan, fackorgan men även funktionella kommissioner. De är kommissioner som arbetar inom vissa frågor inom ECOSOC. Ett exempel är CSW, Commission on the Status of Women. Ett annat är Commission on Sustainable Development som skapades av Generalförsamlingen 1992 för att följa upp Earth Summit (United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, hette den men kallas Earth Summit och visst låter det maffigare). Kommissionen CSW är nu ersatt av High Level Political Forum on Sustainable Development efter beslut på Rio+20. Där deltog Paulina i år!

En annan viktig del i sekretariatet är UN DESA. DESA, Department of Economic and Social Affairs skriver rapporter och är lägger grunden i förhandlingar, såsom att skriva det första utkastet till resolutionstexter i det tredje utskottet.

Sverige och bistånd
Det var FN-systemet! Andra delen av besöket berättade Ann Måwe om Sverige i FN, och om Sveriges bistånd. Vill du se mer siffror kan jag tipsa om http://www.openaid.se men här kommer några:

År 2011 var Sverige den åttonde största givaren till FN
Hälften av Sveriges multilaterala bistånd går till FN, och hälften av hela Sveriges bistånd är multilateralt (så en fjärdedel av biståndet går alltså till FN).
Sverige var den största givaren till UN Women förra året

UNYOUTH?
Avslutningsvis några tankar om unga i FN. Vi fick möjlighet att ställa frågor och jag frågade (inte helt otippat) om hur de arbetar med unga som aktörer för utveckling. Jag fick svaret att det finns ungdomsrepresentanter på hållbarhetsmöten och i Generalförsamlingen och om samarbetet med LSU.

FN-representanternas youth advocacy-arbete, påverkansarbete i ungdomsfrågor bygger på de tidigare representanternas (grymma) arbete så det går framåt, det är inte så att varje representant deltar tre veckor och det är det, utan uppdraget är ett år. Men det kanske skulle kunna finnas ännu mer utrymme för unga att påverka FN, kanske ett UN Youth i någon form? Frågan är ju vilka som skulle jobba där och hur allt skulle fungera men jag tycker personligen att det är en spännande tanke. Unga har ju en grupp som förhandlar i den öppna arbetsgruppen, Major Group Children & Youth, MGCY, det finns ungdomsrepresentanter på en del möten och ECOSOC har ett ungdomsforum men visst skulle det kunna göras mer.

Just nu finns ett testprojekt – Delivering as One, en omorganiseringsplan för att skapa mer synergieffekter bland FN-organ och göra det lättare för FN att uppnå sina mål. Det innebär att i ett land ska det finnas ett kontor att vända sig till, en budget med mera istället för kanske tio program som har samma mål. Ett UN Youth skulle kanske vara i linje med detta och samla ungdomsfrågor på samma ställe likt UN Women, som tidigare var fyra organisationer som slogs samman. Men vilka frågor är ungdomsfrågor egentligen – unga berörs ju av FN:s alla fält och unga är ingen homogen grupp.

En illustrerande mening om medlemsstarernas peppnivå på ungdomsfrågor ur förra årets ungdomsresolution:

”Calls upon Member States to consider, on a voluntary basis, the indicators proposed in the report of the Secretary-General for their selection and adaption in monitoring and assessing the implementation of the World Programme of Action for Youth, giving particular attention to young women and marginalized groups, including indigenous youth, youth in rural areas, youth with disabilities and young migrants, tanking into account the national social and economic circumstances in each country;” (punkt tre, operativa klausulerna)

Det är alltså frivilligt att överväga – inte så starkt direkt. Obs inte meningen att vara dyster – jag är en FN-vän men det går alltid att göra saker bättre. Jag tycker också att Sverige är grymma på att driva frågor i FN men mitt jobb i år är ju att driva på!

Det var en rapportering av vad som togs upp på studiebesöket och några tankar som dök upp.

Vill du veta mer om FN-systemet kolla in UNRIC:s hemsida och Svenska FN-förbundets hemsida  samt FN:s hemsida

Joanna
joanna.blossner@lsu.se

Onsdagen den 14 oktober 2014

Hej! Här kommer ett till inlägg om en dag som ungdomsrepresentant från den andra veckan! 

På onsdagsmorgonen deltog Karin, Cecilia och jag på ett EU-möte om resolutionen om barns rättigheter. EU:s medlemsländer förhandlar gemensamt och därför träffas länderna först och diskuterar möjliga skrivningar till resolutionen. När det sedan är förhandlingsmöte presenterar en av medlemsländerna EU:s medlemsländers ståndpunkt. Sverige talar alltså inte på förhandlingarna. Diplomaterna från Sverige pratar såklart med andra men ger inga officiella tal på möten, det gör EU å Sveriges vägnar.

Efter EU-koordineringsmötet gick jag till FN och lyssnade på talen i det tredje utskottet. På morgonen var agendapunkten ”Advancement of Women” som sträcker sig över flera dagar. Många tar upp liknande saker och berättar om framgångarna i sitt land på ämnet. Vissa tal stack ut som talade om hur deras befolkning och särskilt den kvinnliga befolkningens mänskliga rättigheter kränks på grund av ockuperad mark. Om ett land nämns har de rätt att svara i slutet av mötet enligt mötesordningen, men det hände inte denna dag.

IMG_9711

Arrangörerna var smarta och hade gjort en kampanj som stack ut!

IMG_9658

Jilt från Nederländerna, jag, Lien och Joey från Belgien på var sin sida om Celina från Tyskland

När förmiddagssessionen var slut deltog jag på ett sidoevent anordnat av ungdomsdelegaterna från Sri Lanka, Georgien och Nederländerna. Temat var ”The role of Youth Skills in Development” men kallades också lite catchigare ”Keep Calm and Skill Up”. Det var ett mycket välbesökt sidoevent och en panel bestående av bland andra  • H.E. Dr. Palitha Kohona, Permanent Representative of Sri Lanka to the UN, Mr. Lasha Shakulashvili, ungdomsdelegat från Georgien samt Mr. Ravi Karkara, Global Expert on Children and Youth och Mr. Christopher Dekki, ICMYO representant. Panelen tog upp kopplingar mellan skills/färdigheter och en framtida anställning. Sri Lanka drev frågan om Youth Skills mycket under tiden jag var där. Hela G77 (en grupp i FN som består av 134 länder) lade fram en resolution i tredje utskottet som förhandlades när jag var där och senare antogs. Resolutionen slår fast att den 15:e Juli är World Youth Skills Day. Ibland när ungdomsdelegater anordnade sidoevent kom ”bara” andra ungdomsdelegater, jag skriver ”bara” för jag tycket såklart att vi var viktiga men sidoevent anordnas för att uppmärksamma en fråga, så det var roligt att delta och se att även ambassadörer och andra utanför gruppen av ungdomsdelegater kom.

Direkt efter sidoeventet på Sri Lankas representation gick jag tillbaka till FN, klockan tre öppnade det tredje utskottet igen. På agendan var nu barns rättigheter! Som en inledning till denna punkt på agendan höll särskilt inbjudna anföranden och medlemsländerna hade en ”generell diskussion” där de kunde ställa frågor till panelen. Först ut var UNICEF:s Executive director. Anthony Lake tog b.la. upp en del statistik, men eftersom mina anteckningar är flera veckor gamla så publicerar jag ej dem då jag kanske inte fick med det helt rätt. Här kommer istället säkrare siffror:

”Number of children in the world: 2.2 billion. Number of children living in developing countries: 1.9 billion. Number of children living in poverty: 1 billion – every second child. Från UNICEF. Globally, about one third of women aged 20 to 24 were child brides.” Samma källa en annan länk, UNICEF.

Nästa talare var FN:s Special Representative of the UNSG (UN Secretary General) for Children in Armed Conflict, Leila Zerrougui. Zerrougui talade om barnen som påverkas av kriget i Syrien. Talet handlade även om fängslade barn, och Zerrougui sa att barn ska ses som offer och borde inte ses som brottslingar kopplade till en beväpnad grupp.

Nästa talare var FN:s Special Representative of the UNSG on Violence against Children. Marta Santos Pais sa att världen har förändrats sedan 1989, men att barnkonventionen är lika aktuell idag som när den antogs för 25 år sedan. Konventionen markerade ett paradigmskifte, barn är inte ”not-yet-persons” utan ”rights-holders” och att barn är inte längre i periferin. Santos Pais betonade också att våld är ett stort hinder för barns utveckling. Golvet öppnades sedan upp för en diskussion, inga långa tal skulle hållas utan reflektioner och frågor till panelen kunde tas upp i diskussionen.

En intressant dag!

/Joanna, joanna.blossner@lsu.se

IMG_9371 IMG_9665

1. Jag och en av Thailands ungdomsdelegarer, Auu Pongsan. 2. UN Journal, dagordningen för FN. Finns på alla sex officiella språk och går att prenumerera på digitalt.

Ett citat från dagen: Children are citatens of today – not citizens for the future!

Första dagen i FN

Den första dagen, tisdagen den 7:e oktober, besökte jag till den permanenta svenska delegationen i New York på Dag Hammarskiöld Plaza 1. Jag träffade en del av personalen och var med på morgonmötet. På mötet presenterade jag mig, berättade att jag hade blivit nominerad av en av LSU:s 84 organisationer, Utrikespolitiska Förbundet Sverige och berättade om LSU och att jag skulle vara en del av delegationen i det tredje utskottet i två veckor. Efter mötet sa jag även hej till Sveriges Ambassadör Mårten Grunditz.

IMG_9310

Det hade varit långhelg så veckan började en tisdag. FN var stängt på måndagen eftersom det var helgdag, Eid al-Adha. Det var en helt galen första dag, mycket spännande inplanerat!

Första dagen var dagen då länderna höll sina öppningstal. Det tredje utskottet förklarades öppnat av chair H.E. mrs Sofia Mesquita från Östtimor klockan 10.00. Sedan gicks formalia igenom och resten av dagen i mötessalen ägnades åt anföranden om den första punkten på agendan: ”Social Development”. Det blev tur att hålla tal klockan fyra, innan dess gjorde jag en del andra saker.

På lunchrasten som är klockan 13-15 hade DESA, Department of Social Affais en briefing/genomgång om Ungdomsdelegatsprogrammet. Vi pratade t.ex. om vilka sidoevent som anordnas under de närmsta veckorna. DESA koordinerar Youth Delegate-programmet och vi fick en genomgång av hur de arbetar, de har tex en fokalpunkt för unga.

Ungdomsdelegaterna hade också chansen att ta ett kort tillsammans med FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon. Vi hade fått strikta instruktioner från FN innan att inte prata eller ge något och det var hög säkerhet. Om vi skulle säga något skulle han gå, stod det i instruktionerna och detta var endast ett foto inget mer. Vi hade tillsammans fått 1 minut talartid och skrivit ett anförande tillsammans via google drive som Wambui Kahara från Kenya höll. Det var dock inte så strikt stämning som  instruktionerna angav!! Generalsekreteraren höll ett informellt tal utan stödord. Han sa t.ex. att han ångrar mycket att han har slösat sin tid och uppmanade oss att inte göra det. Efter det togs korten nedan och vi presenterade oss en och en och skakade hand. När Generalsekreteraren och jag skakade hand sa Ban-ki Moon ”Oh Sweden! Like Jan Eliasson!”.

Senare den veckan såg jag Jan Eliasson i FN-skrapan, han gick och pratade med någon och var upptagen så jag avbröt inte, hade annars gärna pratat lite. Jag träffade honom 2010 under Almedalsveckan, han hade hållit en presentation om Millenniemålen. Han var då ambassadör för Millenniemålen och hade inte blivit vice-generalsekreterare för FN än. Jag gick fram efter presentationen och frågade om hans bästa tips för att få jobb på FN. Han sa att vilken utbildning man har inte är avgörande, och berättade att han själv är ekonom. Han gav dock ett tips, och det var att ha en internationell röd tråd i det man gör, och att det kan vara vad som helst t.ex. volontär, studier eller jobb. Det tycker jag var ett bra tips. Nu blev det ett sidospår här i inlägget – vi går vidare! Nedan är tre bilder från mötet. Detta är det enda tillfället alla ungdomsdelegater var samlade. Ungdomsdelegarerna hade olika uppgifter; vissa var på många sideevents, var med på mötet i generalförsamlingen, följde med på alla informals eller var på delegationen och jobbade där eller skrev rapporter. Så under veckorna var inte alla samlade på samma ställe igen.

Secretary-General Meets Youth Delegates Secretary General with the Youth Delegates Secretary General with the Youth Delegates

Andra dagen hade Johanna på representationen som är första sekreterare i det tredje utskottet och Karin som jobbar på Utrikesdepartementets avdelning för mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD-FMR) i vanliga fall och nu är höstförstärkare på representationen under generalförsamlingens session samt Cecilia som just tagit juristexamen och gör praktik på representationen ett möte. I år är Sverige med i byrån för det tredje utskottet. Det innebär att Sverige är vice-ordförande, när ordföranden inte leder mötet kommer en av de två andra vice göra det. Efter vi gått igenom dagens arbete gick vi till FN och salen där det 3:e utskottet skulle ha sammanträde. Johanna från den Svenska delegationen ledde mötet under en del av den andra dagen.

IMG_9786 IMG_9731

”Nytt” i Sverige är ju den nya regeringen, fast det är inte så nytt längre när jag publicerar detta.. Margot Wallström är t.ex. utrikesminister och Isabella Lövin biståndsminister. Jag tar upp just dem eftersom de leder utrikesdepartementet, som skickar instruktioner till den svenska representationen i FN. Diplomaterna i New York arbetar efter en instruktion som utrikesdepartementet i Stockholm skickar som förklarar vilka frågor Sverige ska prioritera och positioner i förhandlingar. Detta dokument är hemligt, men Sveriges positioner till post-2015 är t.ex. öppna för alla, de finns på UD:s hemsida.

När det formella mötet var ajournerat klockan sex gick ungdomsdelegaterna några kvarter bort för att ha ’youth advocacy training’ alltså träning i hur man bedriver påverkansarbete i FN. Pax Romana, en organisation för katolska studenter samt European Youth Forum (där LSU är en av de 98 medlemmarna) var arrangörer. Det var ett liknande möte jag var på i Bryssel i somras men detta var mer komprimerat.

IMG_9723

Tredje dagen började med att jag mötte upp Lasha, Georgiens ungdomsdelegat för frukost eftersom vi har upptäckt att vi bor på samma hotell! Sedan promenerade vi till våra representationer som hade möte. Jag var med på morgonmötet för alla på representationen och sedan på ett möte för de 28 medlemsländerna i EU. Det var spännande att delta på!

…Det var vad jag gjorde precis i början! För att hålla koll på vad som händer kan man prenumerera på dagordningen för FN, UN Journal.. Ett roligare sätt är att följa ”Permanent Mission of Sweden to the UN in New York”, alltså den svenska delegationen på Facebook eller på twitter (@SwedenUN) , de uppdaterar med vad som händer! Många delegationer har twitter, ett tips är att följa en annan twitterfavorit som är Luxemburg (@LuxembourgUN), de uppdaterar med intressanta händelser!

Hälsningar Joanna joanna.blossner@lsu.se

IMG_9643IMG_9664